Saturday, July 13
Shadow

Kusvirana neVakadzi 2 Kuita Bonde Zvakaoma Nekuda kweBokep Films

Bagikan

Ikozvino ndine status semwana wechikoro kubva Friday kusvika Sunday ndoenda kumba, pandinenge ndazorora, amai vangu vanondifonera nekukasira ndosangana navo .Ndakabva ndangoenda nekuti kunze kwainge kuine makore nekuti ndinotoziva kuti nzvimbo iyi haisi kure nepamba pangu,ndichisvika ndakaona zimba zihombe raiyevedza.

Ndakabva ndangoridza bhera pagedhi remba. Pasina nguva pakabva pabuda mumwe musikana akanaka ainge akapfeka t-shirt ine picture reTweety rainge rakabata bata zvisingaite kunge akapfeka bhurugwa ,kupedzisiro ndakaona akapfeka kashort.

Nechinguva chidiki ndakabva ndangobvunza mubvunzo waivapo wevamwe vandaishanda navo.

“Hmm…, sorry mai Rani varipo here? Ndauya nedelivery” ndakabvunza.

“Haaa ndave kuenda sisi… mukoma wenyu ndiani? ”, akabvunza zvakare.

“Aaa ndini mwana waMai Susi,” ndakapindura.

Kunze kwakabva kwaita makore ndokutanga kunanaira.

Kusvika musikana akanaka andikumbira kuti nditange ndapinda.

“Murikuitei mukoma? ”, akabvunza

“Haaa… Handizivi kuti mafiles acho akaita sei,” ndakapindura ndichimutevera kwaaigara.

Zvakare Verenga: Godersi le dolci leccate di Aisyah, la ragazza carina

“Ichokwadi kuti Amai vakandisiira meseji kana mumwe munhu aizoendesa zvinhu kuna Amai mune ramangwana… asi ndakanga ndisingatarisiri kuti angava mukomana akanaka! “,akadaro uku achinyemwerera zvake.

Ndichinzwa mashoko aya ndakanzwa kunyara. Pandakapinda mumba ndakasangana neimwe tsvarakadenga yaifarira kuona TV asi patakaona tichipinda akaita seavhunduka achibva adzima TV yaaiona.

“Ehmm… Unofunga kuti ndiwe ani? ”, akabvunza musikana uya.

“Haaa ini ndini Minda sahwira wangu Awal, sisi ava ndivo vanoendesa mirairo yamai vangu….”, akapindura musikana uya muridzi wemba uyo anonzi Minda.

“Ehe, ehe, ini ndinonzi Ian,” ndakapindura.

Mushure mechinguva chidiki Minda akanditi ndigare pasi. Ndakabva ndangotsvaga pekugara padhuze, ndakaerekana ndasimudza pillow yaive pachair yandaizogara ndakabva ndaona VCD yepornographic ndichibva ndangoisa padivi pangu ndichibva ndati, “Uh…, kana une izvi, zvichengete, wozoziva.

Nekutya Minda akabva angoviga VCD iya pasi pechair, akabva angobatidza TV iyo yaitoratidza kuti pane vanhu vaviri vari kuita bonde.

Nekuda kwekuti ainetsekana, Minda haana kukwanisa kushandura mufananidzo waivapo. Kuti adzikame asina kufunga nezvazvo, ndakaerekana ndapopota.

“Ichokwadi here kuti muri kuona zvakadai uye hapana anoziva? ”.

Zviso zvavo zvairatidza kunyara, vakapindura vakabatana, asi kwete nekubatana, saka vairatidza kuvhunduka chaiko.

“Uhh…, tiri kuita biology work pakubereka kwevanhu,” Minda akapindura zvake. Ndakaona kutya pachiso chake nekuti ainge akagara pedyo neni.

“Biology assignment? Uri mukirasi ipi? ”, ndakabvunza zvakare.

“Tiri mugiredhi rechitatu rechikoro chemabasa emawoko! “, akapindura Awal.

Ndakangogutsurira musoro kuratidza kuti ndaibvumirana nenharo yavo.

“Sei musingatsvaki rudzi rwepakutanga kana mubhuku rezvokurapa? ”, ndakabvunza.

“Murikutsvagepi sisi? ”, vakabvunza pamwe chete.

“Hi.., hi.., hi.., anyone.., dai ndirini type iyoyo, waipihwa marii? ”, ndakabvunza ndichiseka.

“Unoda kuva rudzi rwedu here? ”, akabvunza.

Ndichinzwa mubvunzo iwoyo ndipo pandakatanga kutya. “Hapana chikonzero chekunetseka! “, ndakapindura ndisina hanya.

Kutaura chokwadi Minda haana kuziva nekuti vainge vatove ‘nyanga’ nekuda kwefirimu reBF ravainge vaona, Minda akabva angouya kwandiri achinyara.

“Sorry henyu sisi, mungakwereta here nhai mukoma Minda?”

Hana yangu ichirova zvekuti ndakaregedza Minda achitanga kuvhura zip yebhurugwa ndikaona mboro yangu yainge yangoti tuzu.

“Hmm…, vanhu vekumba kwenyu vanouya nguvai kumba? “,ndakabvunza moyo wangu uchita kudzikira.

Zvakare Verenga: Scopando un amico del college che è bravo a fare sesso

Minda haana kupindura akabva angobata mboro yangu yainge yotanga kuoma.

“Sis, kana mukomana akamira akadai, handiti? ”, akabvunza.

“Wow, hapana zviripo panguva ino,” ndakapindura.

“Edza kuibata nekuipuruzira,” ndakapindura.

“Mufirimu unoita sei seuri kusvinwa uchigara wakaisa mumuromo? Zita ndiani? ”, akabvunza zvakare. Kurova kwejongwe rangu kwainge kwave kutokwana.

“Zvakanaka, nekukura uku, varume vanogona kutanga kusangana, ko ndikakuudza nezvenhengo yemukadzi, Erm…, zita remukadzi,” ndakabvunza.

Minda asina kubvunza zvakawanda akabva angobvisa trousers rake zvekuti trouser rake raive richiri netubvudzi twaive twakanaka Minda akabva agara padivi pangu zvekuti ndakabva ndamupuruzira miromo yake ndokutanga kutambisa mboro.

“Ahh.., ticklish.., Sis.., ahh.., mm..”, akagomera akavhara maziso. “Iyi ndiyo inonzi clitoris yemusikana (ndisina kubvisa chigunwe mubeche.) Ko kana ndikaita izvi zvinonaka here?”

Ndokupindura nekanguva kadiki. Pakarepo Awal, uyo akanga asina kupfeka zvachose, akaisa nhengo yangu mumuromo make.

“Ko waziva seiko?”

“Muenzaniso wezviri mufirimu,” akapindura.

Pakarepo pakabva paita kakuruma panhengo yangu, asi ndakazongoiregedzera ndokunangisa ruoko rwangu rweruboshwe pabeche rake ndichimutsvoda ndichinanzva Minda. Beche raMinda rakatanga kunyorova neruzevha rwakanyungudika.

Pakarepo Minda akabva andizevezera.

“Sis ndidzidzisei nyaya dzebonde nhai? ”.

“Haaa zvakanaka,” ndakapindura uku ndichiburitsa nhengo yangu mumuromo maAwal.

“Asi zvichamborwadza pakutanga, Minda. You can hold on, okay?”, ndakazevezera. Ndakabata zvidya zvake ndichitambisa chigunwe mubeche make kuti ndijaire mboro yake yainge ichiri mhandara.

Ndakabva ndatanga kupinza mboro yangu zvishoma nezvishoma mubeche raMinda nyangwe zvazvo 1/2 yainge yakaoma nekuti ainge achiri mhandara.

Pandakada kuti ndipinde ndakabva ndamutsvoda muromo, “Bata mudiwa…”.

“Ouch.., zvinorwadza..”, akadanidzira. Ndakasiya mboro yangu mubeche make , some minutes ndisati ndatanga kufambisa magaro kusvika mboro yapinda nekubuda , akatanga kunakirwa nekufunga first experience.

“Zvichiri kurwadza here Minda”,ndakabvunza. “mm.., no.., ahh.., ahh.., ahh.., tickish Sis.” After almost 30 minutes takaita bonde Minda akabva atanga kusvika ku climax nekuti ainzwa kunyorova kunhengo yake.

“Sis Minda vanoda kuita weti! ”, akabvunza.

“Usazvidzora, chingobuda,” ndakapindura

“Ah.., ahh.., emm.., e.. mm”, ndakanzwa tsinga dzake dzesikarudzi kugwina nekudzvinya nhengo yangu. “Zvakanaka, Minda, unenge wanzwa kubuda urume.”

Ndakaradzika mutumbi waAstid padivi pangu ndichibva ndangobata Awal aiita bonyora achiona firimu rezvinyadzi paTV.

“Hezvo, unoda here kana kuti hausi? ”, ndakabvunza. Handina kubvunza zvakawanda ndakabva ndangoswedera padhuze neni, ndakaswedera paari ndokubva ndangosimudza gumbo rake rekuruboshwe ndichibva ndapinza mboro yangu mubeche make akaita seari kurwadziwa paakarohwa nemboro yangu pabeche rake. uku achinyatsovhara maziso, asi mushure menguva refu ndakazunza nhengo yangu mubeche rake ndokutanga kukoira nekunakirwa.

Ndinogara ndichizviita ndakamira ndakafuratira kumadziro. “aahh..,Sis..,Early..,Dina”,akaridza kamhere kakaerekana kakamhina,ndakabva ndafunga.

Ndakatakura musikana uya ndichimuisa pachair sezvinei Minda aive kumashure kwangu akanditi ndigare pasi ndipinze nhengo yangu mubeche rake ruoko rwuchinditungamira.

Ndakachinja nzvimbo nemaitiro, zvese izvo Minda akaraira zvichienderana nezviitiko zvemufirimu kusvika pakupedzisira Minda andiudza kuti aizobuda.

“Minda batai henyu ndave kutopedzawo..,ahh..,aahh..,goro..,creett..,creet”,ndakarutsira urume hwangu mubeche rake ndichibva ndamwaya imwe yese. dumbu rake.

“Inonaka…ehe sisi… beche rangu rinopisa..hmm…isperm renyu iri here?”

Tapedza takabva tageza ndokugeza tese ini ndichibata mazamu aMinda aive mahombe kumusikana wezera rake nekuti aive abatwa nehope akabva andirwisa ndokutanga imwe game yaitsigirwa nevasikana vakanaka ava sezviri pachena vakanga vadzidza nokukurumidza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *