Saturday, July 13
Shadow

Nagapakighilawas sa akon pinakamainit nga abyan tubtob nga makontento ako

Bagikan

Diri ako sa adlaw, wala ako makahibalo nahanungod sini.

Nabilin lang 9 ka beses tungod sa imo, indi naton ini mahimo Nakakuha ako sang pareho nga tion upod kay Palembang, apang ini sa pareho nga tion, ako Sa sina nga tion single pa sia.

Kung kis-a sabay mi puli kay parehas nako direction iya balay. Kon kaisa ginasugat ako sang akon bana, kon kaisa nagasakay man ako upod sa ila sa ila salakyan.

Wala gid ako maghunahuna nga ang akon abyan nga si Sinta may sekreto nga wala gid mahibaluan sang iya bana. Isa ka bes nadumduman ko pauli ako sakay sa ila salakyan, nabatian ko si Sinta nga naghambal sa iya bana,

“Tatay, birthday ko sa masunod nga adlaw, indi bala? Mangayo ako sing pinasahi nga regalo gikan sa imo. Okay lang bala ina?”

Samtang nagamaneho, nagsabat ang iya bana, “Sige, ano nga sahi sang regalo ang ginapangayo mo, palangga?”

“Hmmm, isambit ko ini sa ulihi subong nga gab-i kon kita….” samtang nagayuhum kag nagaliso sang iya mga mata sing makahulugan.
Ang iya bana nagkumod, “Amo ini ang akon asawa. Kon may handom, dapat ini tumanon. “Kon indi ini mag-obra, ang inaway sa Iraq mahimo matapos.”

Dayon pagkatapos sang pila ka tion, nagpadayon sia, “Kamusta si Lex, sang hayskul ka pa, amo bala ina ang kahimtangan?”
Nagsabat ako, “Huo, amo gid ina sia. “Sang aktibo pa kami sa mga hilikuton sa eskwelahan, padayon sia nga nagadumala, bisan pa nga ako ang naghimo sang programa sa trabaho.”

“Yew, ang buot mo silingon Lex, buksi ang kard!” singgit ni Sinta samtang hinay nga ginakurot ang akon butkon.

Nagkadlaw kami sang akon bana. Samtang ginatilawan ko ang una nga bahin sini nga medyo maanghang, apang may romantiko nga pamatyag, nahunahuna ko kon daw ano ka malipayon ang minyo nga bana ni Sinta nga matahom, maalam kag sosyal.

Basaha man: Ndakarara netsvarakadenga yemukadzi weWiters

Dayon nagdulhog ako sa dalan sa atubang sang ila housing complex kag nagpadayon sa pagsakay sa bus pakadto sa akon balay nga mataas Pila pa lang ka km. Nalipatan ko na ang party sa salakyan nila, sang Domingo sang gab-i, nagapungko lang ako sa balay nga nagalantaw sang telebisyon wala ako interesado, gulpi lang nabatian ko ang pagtunog sang telepono.

“Lex, may kahiwatan ka bala? Nagaselebrar kami ni Sinta sang iya kaadlawan. Dali ka sa amon balay. Naakig na siya, kay ginhambal ko lang nga gusto ko imbitahon ka nga magkaon upod sa amon. OK, indi magdugay, okay?” Nabatian ang tingog ni Nurdin nga bana ni Sinta.

“Wow, nagakatabo lang ini Mаѕ, natak-an ako sa balay. Maabot ako mga tunga sa oras, okay?” sabat ko.

“Sige, maghulat kita,” siling niya samtang ginabutang niya ang receiver sang telepono.

Nagahanda ako sa pagsuksok sang nagakaigo nga mga panapton, sa banta ko indi komportable nga magsuksok lang sang medyas. Ginkuha ko ang akon motor kag gilayon nga nagpadulong sa ila balay.

Pag-abot ko didto, nanuktok ako sa ganhaan. Ginbuksan ni Sinta ang ganhaan. Nakita ko nga gwapa kaayo iya dress nga nagtabon sa iyang lawas. Ang cut sang dress medyo manubo sa dughan, so gapakita ang mga suso ko halin sang high school si Gumi, kay isa ka bes nakita ko ang iya katahum nga wala aksidente sang nag-ilis sia sang bayo sang naga-exercise sia sang una. Gintamyaw ko sia samtang nagasiling,

“Malipayon nga kaadlawan, Sin! Malawig nga kabuhi, barato nga manggad, madasig nga makabata, paghiusa sa panimalay.”

Sa wala ginapaabot, mainit nga ginsug-alaw ang akon kamot samtang ginahalukan sia sa akon agtang. Ang mas wala ko ginapaabot, ang ukbong sang iya mga bibig – hungod man ukon indi, nagtandog man sa ukbong sang akon mga bibig.

“Salamat Lex,” siling niya. Nagsulod ako kag nakita ko si Nurdin nga nagapungko sa sala nga nagatan-aw sang telebisyon.

Gin-agda ako nanday Nurdin kag Sinta nga magkaupod sa panihapon. Ang panihapon medyo maluho, kay nakita ko ang pagkaon sa restawran nga ila ginaserbe. Dugang pa ang panam-is sa porma sang pudding kag nagkalainlain nga mga prutas nga nagpabusog gid sa akon.

Pagkatapos makaon sang prutas, nagkadto si Nurdin sa refrigerator malapit sa ila kwarto kag nagkuha sang isa ka botelya sang champagne. “Wow, ano pa?” pamangkot ko sa akon tagipusuon.

“Dali, Lex, mag-toast kita sa Sinta nga aton ginahigugma,” siling sang akon bana, samtang ginahatagan ako sang isa ka baso kag ginabuboan ako sang ilimnon ѕ nga. Nag-inom kami nga tatlo samtang naga-istorya kag nagakadlaw. Pagkatapos kaon, nagbalik kami nga duha sa sala, samtang ginahawan ni Sinta ang lamesa sa kalan-an.

Si Nurdin kag ako nawili sa pagtan-aw sang mga palagwaon sa telebisyon, sang nakita ko sa kilid sang akon mata, si Sinta nagkadto sa amon nga duha.
“Mas, palihog bag-o ang programa, gusto ko lang magtan-aw sine! “Natak-an na ako sa mga palagwaon sa TV sa tanan nga tion,” siling niya sa iya bana.

Si Nurdin nagkadto sa sideboard nga may mga audio video disc kag subong sang iya ginsiling sa akon, gin-islan niya ang mga palagwaon sa telebisyon sang mga pelikula,
“Ti, amo gid sina ang akon pinalangga nga asawa, si Lex. “Kon may handom ka, indi pag-ibaliwala.”

Nagkadlaw kami samtang nagapungko. Medyo nakibot ako sang ginlantaw ko ini, natukiban nga ang pelikula nga ginadula ni Nurdin isa ka adult film, aka blue film.

“Nakakita ka na bala sang pelikula nga pareho sini, Lex? Indi ka magbutig, ang mga lalaki nga pareho sa amon sa middle school nakabati na sang Plabo, indi bala?”

Hе.. he.. he.. tan-awa lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *