Saturday, July 13
Shadow

Ndakarara netsvarakadenga yemukadzi weWiters

Bagikan

Ndinoshanda kuKedah. Asi ndanzi ndishande chiteshi kwemavhiki maviri muKota Bharu. After a week ndiriko ndainge ndave kutanga kusuwa mukadzi wangu.

Panzvimbo yekuti chii. Kungosuwa mboro yake. Ndinewo makumbo akakombama. Zuva nezuva ndinoda. Saka ukarova chinhambwe kudai, mvura inokwira kusvika mumusoro mako. Kana uchitsvaga hure ndinonyatsogona. Asi muKota Bharu mune mari yakawanda isina basa. Nekuti handina kuzvinetsa kutsvaga nzvimbo. Ndakabvunza asi handina kuzvinzwisisa. Saka ndaifanira kutsanya chete.

Nemusi weChina, handina kukwanisa kuwana bhuti kwevhiki. Sezvo basa rangu rakakurumidza kupera, ndakadzokera kuhotera kunozorora zvishoma. Apa nguva dzainge dzava 1pm. Saka ndakadya kudya kwemasikati pahotera yakanga yadzorerwa. Vapedza kudya kwakauya mumwe mukadzi wechidiki aishanda sehweta ipapo.

“Pane zvimwe zvaurikuda here?” Mudhara akandibvunza. Ndichibvunza kudaro akabva atsvaira mudining mandaive. Ndipo pandakaona nhengo dzemuviri wemusikana weMalay aitaurwa nezvake. Nezvaakataura zvakaratidza kuti aive mukomana wepanzvimbo iyi.

Nechemumoyo ndakapindura ndikati, “Ndinoda muviri wako mudiwa.” Asi handina kuita chivindi chekumupfimba pachena. Munoziva pane vanhu. Ipapo hapana dambudziko nekukandira mazai pahuma.

Musikana uyu akanaka chose. Ganda rake rakachena uye rakatsetseka. Zvingave zvakanaka kana ndikakumbundira kusvika mangwanani. Miromo yakatsvuka zvakare. Yakanyatsokodzera shaft yangu. Iyo yakasununguka kebaya pamuviri wemusikana inokwana kuratidza hutete hwake. Nebvudzi rake rakashongedzwa mubhandi rakanaka, aiita semwenga panzira yemuchato.

“Hapana chimwe. Bhiri chete harisati rapera.” Ndipindure. Weta akaenda kucounter kunotora mari. Akabva aenda kunoshandira vamwe vatengi.

Zvakare Verenga: Kusvirana neVakadzi 2 Kuita Bonde Zvakaoma Nekuda kweBokep Films

Zvakatora nguva yakati rebei asati aoneka zvakare patafura yangu kuti andipe bhiri. Ndakabhadhara mari iya ndokutenderera kubva ipapo. Ndichisvika pagate ndakapinda mushower. Pashure paizvozvo, ndakangozorora uye kuona zvinonyadzisira VCDs. Hachizi chinhu, ndinongoda kurovedza hunde yangu zvishoma. Panguva iyoyo ndaingoita zvekunakidzwa.

Pakarepo ndakanzwa kugogodzwa pagonhi remubedroom mangu. Nekuda kwekuti ndainge ndakanganwa kuvhara door ndakabva ndasheedzera zvine simba “Come in!” Musikana akatamira muimba yangu yokurara. Zvichakadaro, gonhi remubhedhuru mangu rakazvivhara zvakare. Ndakanzwa kufara chaizvo pandakaona chimiro chetsvarakadenga iyi.

“Ndine urombo, Encik. “Asi mudhara uyu akasiya wallet yake kumurestorer.” musikana akadaro.

“Yes ka!!! Oh thank you nekundidzosa. Asi imarii ichirimo? handichayeuki nhamba yacho.” Akatarisawo zvaive muwallet yangu achibva averenga mari yaivemo.

“Kune 5,427 ringgit.” Musikana akapindura.

“Ummm….!!!. Uri munhu akatendeseka. Uye yakanaka zvakare. Tora 50 ringgit sechipo. Akatowedzera kunyemwerera achitora 50 note yaitaurwa. Apedza akabva andidzorera chikwama chiya. Asati asimuka kuti aende, ndakamubvunza zita rake.

“Ndini Nurliana. Asi shamwari dzangu dzinonditi Nur.” Mhinduro yaive yakapfava.

“Ummm… Nur. Ndiro zita rinotapira. Munhu akadaro futi. Nur ane makore mangani manje?” Ndibvunzezve.

“Mumwedzi mitatu ndichange ndava nemakore gumi nemasere.” Mhinduro yacho ipfupi.

“Saka Nur akamirira SPM. Svondo rinouya sarudzo ichabuda. Saka uri kuenda kupi? Koreji? Yunivhesiti? “Kushandisa hakudhure here?” Ndakatsanangurira Nur.

“Ehe Nur unozviziva kuti zvinodhura. Ndosaka Nur achishanda pano. Kuti ndigadzirire kutenga gare gare. Kana uchitarisira kuti vabereki vako havawani mhinduro. Asi mihoro pano ishoma. Zvimwe zvakawanda hazvisati zvakwana.” Nurliana akatsanangura zvakadzama.

Ndinonzwira tsitsi matambudziko aari kusangana nawo. Asi zvakanyanya tsitsi, shamhu yangu inowedzerawo kuoma. Akaita hasha chaidzo achiona muviri waNur wakapfava. Ndinoda chaizvo kupuruzira ruoko rwangu pasi pedumbu rake.

Hameno kuti ndakasimuka ndichienda kudoor. Ndapedza kukiiwa ndakazembera gonhi. Ndakazembera apa nemaune kuti ashaye pekutiza. Panguva iyoyo, ndakanga ndazvipira kusvotesa Nurliana. Chero zvichaitika, ndinofanira kumunyengerera kusvika anyungudika. Kana pujuk ikasashanda, mwana uyu anobatwa chibharo chokwadi. Hazvinei hazvo, mvura yangu yembeu icharamba ichinyura mugomba redhongi raNur.

“Nur nyatsoteererai apa. Ndinofarira kubatsira Nur. Hafu yemari iri muchikwama ichi imari yaNur. Asi chekutanga Nur anofanira kubatsira kuzadzisa zvandinoda.” Achinyemwerera zvishoma nezvishoma, akateerera zvandaitaura. Chimiro chinodarika 2 zviuru zveringgit chaipenya zvakajeka mumaziso ake. Hafu yematambudziko emari aNur aigona kugadziriswa nemari yakawanda kudaro.

“Yes…” Nur akapindura. “Asi Encik Gopal inoda rubatsiro rwei? Nur akatanga kubvunza mibvunzo.

“Errrhh… Ndizvozvo. Ndava nevhiki ndiri pano, uye handina kana vhiki ndisina kukwanisa kuva nomudzimai wangu. Saka…. Kana ndikagona, Nur akati chii, ndapota ndibatsireiwo kuzvirangarira?” Nemutauro wakaoma, ndakaedza kutsanangura manzwiro angu nokuda kwaNur.

Pakutanga akaita seavhiringika uye haana kunyatsonzwisisa zvandaireva. Zvinozivikanwa kuti Vana veKelate vanogara vakakora nekukurudzira kwechitendero. Ndosaka Nur akanonoka kunzwisisa nyaya nenzira yehunzenza.

Pakarepo ndakaona chiso chaNur chotanga kuchinja. Pamwe ari kutanga kugona kududzira zvandiri kureva. Maziso aNur akabva ati zii. Nyemwerero yake yakanga yachinja kuita half agape.

“Eh… Encik Gopal inorevei? Nur haasi mukadzi akadaro. Chiregedza. Pamusoro pazvo, Nur achiri mhandara. Uye inofanira kuva yechigarire kusvikira Nur aroora gare gare. ” Nenzwi rakaodzwa mwoyo zvishoma, Nur akaedza kusimbisa kutambura kwake. Akaedza kufamba akananga kumusuwo. Asi ndakatanga ndabata ruoko rwake.

“Nur, ndibatsireiwo!!! Ini chaizvo, ndinotoda muviri waNur. Tichazviita zvishoma nezvishoma. Ndinovimbisa Nur achavhunduka gare gare !!!” Ndakazama kunyengerera Nur. Ukuwo anoita kunge achiri kutatarika kuti abude mubilek. Asi chero zvichaitika, ini handisiye Nur. Kirasi yangu kirasi yekutanga. Saka zvine soundproof chaiyo. Hazvinei kuti ukaridza mhere sei, hapana anozviziva.

Ndiri kupengawo zvekuparadza mhandara dzechiMalay. Nguva yekupedzisira pandakawana mukana iwoyo aive makore matatu apfuura. Ndozvaive zvekare mukomana wemushonga aive abatwa achiita zvechipfambi. Haana kunaka saNur. Asi ndakakwanisa kupisa 10 thousand ringgit kune chido ichocho. Ikozvino mukana wasvika wekuchera riba rangu. Ndichasvira mhandara yeMalay yakanaka saNurliana munguva pfupi.

“Nur arikunetseka nei? Gare gare… Edza kudzikama. Errr… Ungati kudii kana…. Nur, ingotora mari yese iri muchikwama ichi. Nur akavimbisa kurara neni.” Ini ndinokodzera kupa akawanda.

Nur airatidza kuvhiringika nekupihwa kwangu. Kuchema kwake kwakabva kwamira. Asi ndinoziva manzwiro aNur akavhiringika mukuyedza kufunga nezvechipo changu. Anobatwa pakati pepfungwa yakajairika yekuzvikoshesa uye mbiri yeramangwana. Ndiko kurira kwedzimwe nzira mbiri dzakamanikidzwa naNur kusarudza.

Asi zvichibva pakushuvira kwaNur kwepamusoro, ini ndinogona kutoona kwainobva masvomhu ake. Dai Nur aive musikana akachenjera zvechokwadi, aizosarudza nzira yaivimbisa kubwinya kwenjere. Hakusi kuti pfungwa yekuzviremekedza haibatsiri.

Mushure mokufungisisa kwenguva refu, akapa mhinduro yake. “Zvakanaka…. Nur anogona kuzviita. Asi Nur ane zviuru zvishanu.” Ndakatozonzwa kurerukirwa pandakanzwa mashoko aNur. Chikumbiro changu chekuchibvisa chakagamuchirwa. Zvinoita sekuti hapana chikonzero chekuti ndienderere mberi nekupa kusvika ku10 zviuru ringgit. Chibvumirano ichi chinonyatsoratidza kuti haanzwisise zvakananga ins uye kunze kwechipfambi.

Ndinonzwa kufara chaizvo. Ndiine 5 zviuru zveringgit chete, ndinogona kurara nemusikana mune tight kebaya. Bhandi rakanaka riri mumusoro make rinondiita kunge ndicharara nemuroora. Kunhuhwirira kwaainge apfeka kwakawedzera kunakidza kwemhepo.

“Nur haazozvidembi. Ndiyo vimbiso yechokwadi kubva kwandiri.” Ndichitaura mashoko iwayo ndakatanga kumupuruzira vhudzi. Ingori danho rekuyedza. Airatidza kudzikama. Zvese zvandaimuitira hazvina kubva zvaita kuti apikiswe. Nezviitiko zvakadaro, ndakatanga kuwedzera kuva nechivimbo uye kushinga.

“Rasa chipfeko chemukati chaNur. Asi siya zvipfeko nemucheka izvozvi. “Chibva warara pamubhedha.” Ndakadaro ndichibvisa towel ndakamonera muchiuno. Ndakadaro ndakashama pamberi paNur. Ko Nurliana akabva aridza tsamwa paakaona kuti dzinde rangu rakaomarara.

Kwekanguva, akateerera muenzaniso wemirayiridzo yangu. Zvisinei, hapana kutora nguva refu Nur akatanga kumuteerera. Akakotama kubvisa mucheka waakanga akapfeka.

Ndichiri kuongorora mafambiro aNur, ruoko rwangu rwakapuruzira trunk iro rakanga ratooma. Pakabviswa jira riya ndakaona kuchena kwezvidya zvaNurliana. Zvaiva pachena kuti zvairatidzwa pamberi pemaziso angu. Ndizvo zvakabva zvawedzera hasha dzangu kuna Nur. Zvishoma nezvishoma Nur akabvisa chipfeko chake chemukati. Ndapedza kudaro, Nur akabva arara pamubhedha sezvandainge ndamuudza.

Zvakare Verenga: Una bella donna che è disposta a rinunciare alla sua verginità per conquistare il mio cuore

Mushure mekunge Nur amisa mutumbi, ndakabva ndatevera tsoka dzake. Ndakavhura hembe dzaNur one by one kusvika dzadonha dzese. Ndapedza ndakabva ndasimudza braa yake. Panobva paonekwa minyatso yakatsvuka. Zvese zvainge zvandinonokera kuti ndiite. Ndakanyatsobata minyatso yepwere.

Nguva diki diki Nur akabva atanga kuseka. Maonero echigunwe changu ainyatsooneka. Kubva kwaakaita ndakaziva kuti hapana murume akanga ambomubata ipapo. Muromo waNur wakashama. Aiita seaisatenda kupuruzira kwaiita zvinonaka kudaro. Pamwe ndiri zera rababa vangu chaivo. Asi panguva iyoyo ndaiva nechokwadi chokuti Nur aida chaizvo kuva noukama neni.

Kubva pamamiriro ezvinhu aya, ndakatanga kubvarura jira. Mucheka unotsemuka kusvika pasi pechidya waita kuti basa rangu rive nyore. Nechinguva chidiki diki ndakabva ndaita kuti matako aNur ave pachena. Zvishoma nezvishoma ndakamuwedzera mboro yake.

Pazasi pezvidya zvaNurliana pakabva paita kupfava uye kupfava. Tambo dzemvere dzakatsetseka dzinogona kuverengerwa. Akanaka kwazvo kushongedza matako ane chubby. Zvichakadaro, kutenderedza gomba rebutt rinotsvedza zvakare pasina kana bvudzi rimwe chete. “Murume wako achaita rombo rakanaka. Asi zvinosuruvarisa kuti ndini ndakatanga kuibata.” ndakadaro nechemumoyo.

Zvigunwe zvangu zvakatanga kunzwa kuyerera kwemagaro aNur. Zvakafanana nekukweshwa nelipstick, ganda dzvuku rakatsetseka ipapo. Zvechokwadi, rudzi urwu rwemagaro runovimbisa mufaro kune varume. Zvakanaka kutarisa uye zvakanaka kudya. Ndiwo musimboti wezvokwadi.

Pasina nguva refu, minwe yangu yakaramba ichiongorora. Nur’s kelentik tambo zvakare inotarisa. Ndosaka ndiri kudhonza. Ndapedza ndakaipukuta. Ndiwo mabatiro andinoita kasingaperi.

Semukadzi woda kusununguka, Nur akagomera. Handizivi mutauro wakabuda mumuromo make, handitombounzwisisi. Inzwi rake rakanga rakasimba uye rine ruzha. Maitiro aNur haana kumbosiyana neehure rakachipa. Nur airatidza kuti akanga akanganwa kunyara neruremekedzo rwevasikana vechiMalay.

Haana kumborega kupa zviratidzo zvokufara. Dzimwe nguva Nur aiita seaisada kuti ndienderere mberi. Asi dzimwe nguva zvinoita sekunge yakachengetwa imomo nemaune. Ndiko kuchinja kwazvakaita maonero emhinduro yaNur. Asi nekufamba kwenguva akatanga kunamata kupfuura kunzvenga. Iniwo ndinonzwisisa chaizvo chiratidzo. Saka ndakaenda zvakare kuti ndiise pfungwa dzangu pane kelentik.

Ndinogonawo kufunga kutamba kelentik senyanzvi. Saka hazvishamisi kana mwana mbishi akaita saNur tu anyungudika mumaoko angu. Muromo wemagaro ake wakaita manyemwe. Zvakandifadza kuona hunhu hwemhandara yeMalay payakayedzwa neruchiva. Kunyanya kana mukadzi akanaka saNurliana akabatwa.

“Gako raNur rakatota. Yasvika nguva yekuzvidza rukudzo rwaNur.” Ndakamutsanangurira. Panguva iyoyo tsvimbo yangu yakanga isisatambe zvine simba. Haisi ruzha chete, inonyatso kurira neimwe nzira. Zvaiita sekunge akanga atadza kumirira kuparadza mbongoro yetsvarakadenga iya.

Nur aitaridza kupererwa pandakamira kutamba kelentik. Pasina kana hanya nazvo zvese izvozvo, ndakatanga kuvhura makumbo angu pabeche rake. Ndakabva ndati dhuma dhuma nemuviri waNur. Panguva imwe cheteyo, makumbo angu ose akanga akakochekera pamapfudzi angu. Ndakaronga nemaune nzvimbo yakadaro. Kunze kwekuita basa rekutarisa mafambiro emhuka, inoitawo kuti hunde ipinde mubute nyore.

“Ikozvino ngatiite zvakarambwa.” Ndakaedza kuita kuti abvume kutenda kwake. Nur ainge akanyarara achiteerera verse yainzwika kudaro. Mafambiro aaiita maziso aiita seavhiringika. Ndinoziva kuti zvauya mupfungwa dzake kuti arege. Ndiyo mhinduro yandaitarisira. Ndinoda kuti anzwe kupokana pakupedzisira. Ndosaka ndakanatsa nemaune hunhu zvishoma.

Vakadzi vechiMalaysia vanowanzoita misikanzwa kana zvasvika pazvinhu zvechivi. Mashoko akaita sehupombwe uye unzenza ane hanya navo. Pakarepo anogona kutsanangura kurudziro yeruchiva. Kurwadziswa kwoupenyu hwapashure kunoratidzika kuva kuri pamberi pameso ako. Ndizvo zvazvinoita!!!

Kazevezeve kengirozi kakatanga kuita mumusoro maNur. Kuziva pamusoro peizvi kunoteverwa nezviito zvakawanda zvisingaitiki. Chiso chake chakatanga kuunyana nekufunganya. Makumbo maviri akanga akabatana nemapendekete angu akatanga kuita seanobhowa. Maoko aNur akaedzawo kusandudzira chipfuva changu kuti amusundire kure.

Ini ndinogona kuwana kadiki kekuita kwekuramba kubva pamafambiro ake nenzira yakadai. Nekudaro, ndakanyatso tarisisa chinzvimbo chaNur kutanga. Kukunda kunosiya pasina nzvimbo yekuti atize. Uyezve, shaft yangu yakanga yatonyatsopinzwa mumuromo wembongoro yaNur. Aive angomirira kuti nguva isvike pakusundirwa mukati.

Mafungiro aNur okuramba akandibata chaizvo. Zvakaita kuti tsvimbo yangu irove zvakanyanya. Icho chaive chiratidzo chekukurumidza kukanganisa hutsvene hwaNur. Saka dzinde rangu raive ragadzirira kutanga mhemberero yekutyora mhandara. Zvishoma nezvishoma akapinda mukati. Musoro weshaft yangu isina kuchecheudzwa wakapinda zvishoma nezvishoma pamuromo wemboro yaNur.

“Ummmm…. Zvinotapira gumi nenomwe. Ishhh…!!! Gungwa rakamanikana…!!! Hazvina kana kusvika ropa rabuda … !!!” Mashoko angu atowedzera hasha dzaNur. Akadzungudza musoro. Ndakanzwisisa zvairehwa nechiratidzo chacho asi handina kuita hanya nazvo. Ndakatoita zvekukara ndapinza tsvimbo mumbongoro yaNur.

Uyezve, nzwa manzwiro eruzha rwaunonzwa. Naizvozvi, rukudzo rwemumwe musikana wechiMalay rwakasvibiswa. Imwe nhoroondo yenhoroondo yakanyorwa. Zvakare, ndabudirira kutora rukudzo irworwo.

“Arrhhhh…. Saiiiiiiit……..!!! Ieeeeeeee….. Nooooooong…!!!” Ndiyo mhere yaibuda mumuromo maNur kasingaperi. Inobva mumarwadzo anozadza mbongoro yake. Ndinoziva kuti zvingava zvakaipa chaizvo kana pompuan akatyora ropa neni. Chii zvakare, kana gedhi rekukudzwa kwaNur rinodonha nechisimba. Mukubwaira kweziso, 7 inch shaft yangu yakanyura kusvika pazasi pembongoro yake.

Zvakwana kuti Nur atambure nemubatsiri wangu. Pasina nguva akabva atanga kuchema zvisingaite. Misodzi yedemba yakayerera nematama ake. Asi izvozvo zvinoita kuti ndiwedzere kufara. Ndakatanga kuimba rhythm yekusunda nekudhonza. Nekuda kwekuti buri raNur rakanga richiri nhete, ndakatozoita zvishoma nezvishoma.

Mboro yeKelate Boy iyi yakabatikana. Muupenyu hwangu hwose, ndakakuvadza magaro emhandara dzakawanda. Asi dhongi raLinalah rinotonzi nhete yandati ndambosvira. Zvakakodzera kuti anodzvova seanopenga kana abatwa nemubato wangu. Pamazuva iwayo aive matako aNur chaiwo.

Pashure penguva yakati, Nur akaratidza kuita zvishomanene kunofadza. Aiita kunge arikunakidzwa nekunakirwa. Izvi zvinoitika pese pandinonyura dzinde pasi kusvika pasi. Pakutanga handina kunzwisisa kuti sei izvi zvaigona kuitika. Zviripachena vhudzi gobvu pazasi pehunde yangu ndidzo dziri kukonzera dambudziko.

Kukasharara kweshinda dzakakora kwainge kwaita sekurwisa kwakaipisisa. Ndine rombo rakanaka kuti bhizinesi rangu harina kuderera kwemakore mashanu. Chikamu chegaro chaive chakanangwa chaive chakatenderedza muromo uyezve panhengo yaNur. Iyo yepamusoro ndiyo zvakare inonyanya kunzwa kubatwa. Nzvimbo iyoyo zvakare inotsvedza isina bvudzi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Nur ainyatsonzwa kuona minhenga yangu yakareba.

Nekufamba kwenguva, kuchema kwaNur kwakatanga kudzikira. Gomba remagaro raNur rava kubuda mvura. Pane imwe nguva ndinonyudza tsvimbo kwenguva refu. Ndichiri kuzunza zunza magaro. Inovavarira kusimbaradza kufamba kweminhenga pamusoro pemakumbo aNur nemagaro miromo.

Tarisa muviri wake kana ndichizviita saizvozvo. Paive nekuburitswa kunonaka kuri pachena kubva pambongoro yaNur. Iri snag pakuwedzera kwehunde yangu. Haisi jee kuti zvinonaka sei kana mbongoro nhete inokwanisa kutunda zvakanyanya kudaro. Ndaida kumwayiwa urume naye. Hameno kuti ndakabvisa dzimwe dzinde dzangu. Ipapo ndipo paunogona kudzora kufashukira zvishoma.

Ndakadzokorora chiito ichi kakawanda. Maonero ekusimudzira shungu ainyatsooneka pachiso chaNur. Muromo wake wakatanga kugomera nekunakirwa. Nyaya dzechivi nemarwadzo dzakanga dziri kure nemanzwiro ake. Kutaura zvazviri, iye pachake akanga atova shasha pakuita basa racho. Haana kumbozeza akabva azunza magaro. Inovavarira kuburitsazve manzwiro ekunakidzwa. Kubva muunganidzwa wemabatiro ane hukama, zviri pachena kuti Nur akasangana nemhepo ine shungu.

Nekuda kwekuti ndanga ndisati ndamboita nguva refu ndisina kumboromba. Hunhu hweruchiva hwaNur hwakanyanya. Idzinde ripi rinogona kutsungirira kubatwa nenzira yakadai? Kunyanya mushure mekusangana nehumhandara.

Uyezve, ndakanyura kureba kwetsvimbo mumbongoro yaNur. Ukuwo Nur akabva awedzera hunyanzvi hwekutamba matako ake. Pasina nguva refu kudaro, kunakidzwa kwangu kwakasvika pakakwirira. Ndakadaro urume hwangu huchipinda mubeche raNur. Ndinofunga kuti ndakwanisa kuburitsa zvinenge gumi zvakasimba zvinoputika. Ndakaratidza chishuwo chandaive ndave nesvondo ndichizvibata neshungu dzangu dzese. I made sure every drop of seed water yadira mudumbu maNur.

Nyangwe ruchiva rwese rwakanga rwapera, shaft yangu yaingonzwa yakaoma. Kwekanguva ndakairega ichiramba ichiumburuka mugotsi mangu. Mwoyo wangu neruchiva unonyatsonzwa kugutsikana. Ndinogonawo kukanganisa mwana akanaka achiri mbishi.

Nur anoratidzawo kuti achiri kuda kuzunza zunza chiuno. Ndinoziva kuti zvave kumberi kuti awane kugutsikana. Asi nemaune ndaisada kuti agutsikane muchikamu chekutanga. Nokuti kana agutsikana, zvechokwadi haadi kurohwa zvakare. Kero iyi yakandipa mukana wekunakidzwa kusvika mangwanani.

Ndakazvigadzira zvakadaro nemaune. Ndinoda kuti Nur arambe achida kuzvipira kwangu. Ndapedza round rekutanga, ndakambozorora. Tapedza kuhodha zvinwiwa nechikafu, takakurukura zvedu tichiseka zvedu tichifara. Mushure meawa imwe takatanga kunetsana zvakare. Kubva manheru kusvika mangwana kuseni, ndomaitirwo atinoita bonde. I don’t know how many laps ndakarova magaro aNur, I’m not even sure. Asi unoedza kuzviverenga.

Ndinonyatsogutsikana ndikawana beche rakanaka uye rine upenyu remhandara inogona kusvira. Zvichakadaro, Nur ari kufarawo kukwanisa kugadzirisa matambudziko ake emari. Kunze kwaizvozvo, aifarirawo mabhonasi akakosha. Aizogutsikana achinzwa kubatwa kwetsvimbo yangu isina kuchecheudzwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *